Organisaties
 • Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Ieper - Bukkersstraat 38, 8900 Ieper, België
 • CLB N - Brussel – Technologiestraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem, België
 • Triple P - Algemene werking: biedt opvang en begeleiding aan gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar waar de opvoeding vastloopt of dreigt vast te lopen
 • WHO - Algemene werking: hun doel is om wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen
 • Re-mind - Burg. Schinkelstraat 29, 8500 Kortrijk: bieden studie-coaching, business-coaching, educatie en examencommissie aan leerlingen en studenten.
 • Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Leieland
 • TOPunt Gent vzwSint-Franciscus - Campus Eizeringen
 • Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Gent
 • GO! Centrum voor Leerlingenbegeleiding Kempen - Vestiging Herentals
 • kind en gezin( geen plaats vermeld): algemene werking->kind en gezin wil kansen creëren voor pasgeboren kinderen, kinderen in welke situatie ze ook opgroeien, ze hebben een ruime waaier van gratis diensten die ze aanbieden voor ouders en aanstaande ouders dit op vlak van bv kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en adoptie
 • Vlaamse wetenschappelijke vereniging voor jeugdgezondheidszorg (VWVJ): algemene werking-> hun doel is om de preventieve jeugdgezondheidszorg te bevorderen. Steun verlenen aan initiatieven in het domein van jeugdgezondheidszorg
 • BEKINA Tarbotstraat 23 9000 Gent gro.anikeb|taairaterces#gro.anikeb|taairaterces Hoogbegaafde kinderen en hun ouders en leerkrachten Opvang en begeleiding hoogbegaafde kinderen
 • CLB +32 2 553 17 00 Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BrusselOuders, leerlingen, studenten en cursisten, onderwijspersoneel en directies Leerlingbegeleiding organiseren, problemen op school signaleren, vaccinatie,…
 • Informatiepunt Onderwijs en Taalontwikkeling Piet Heinstraat 12 7511 JE Enschede 053 4840 840 ln.ols|nerelumitstnelat#ln.ols|nerelumitstnelat Getalenteerde leerlingen, Talenten in basis- en voortgezet onderwijs stimuleren
 • PHAROS Postbus 13318 3507 LH Utrecht 030 234 9800 Minderheidsgroepen met een kwetsbare sociaaleconomische status Gezondheid promoten
 • Schoolbegeleidingsdienst Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam 010-4071599 ln.peorgdec|ofni#ln.peorgdec|ofni Voor iedereen, maar in het bijzonder jongeren en kinderen, Kwaliteit onderwijs verbeteren(+- CLB)
 • CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) - Het CLB is een team dat bestaat uit artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen/pedagogen. De dienstverlening is vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis. Ouders kunnen er steeds terecht na afspraak (met of zonder medeweten van de school). Je kan er terecht voor vragen/problemen/twijfels rond gezondheid, gedrag en opvoeding, algemene ontwikkeling, leren en studeren of studiekeuze van je kind.
 • VLCB ( Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding) - De vrije CLB’s begeleiden de leerlingen in hun specifieke schoolcontext tegen de achtergrond van een multireligieuze en multiculturele maatschappij. Zij hebben bij hun begeleidingsactiviteiten speciale aandacht voor de totale persoon van de leerling. Daarin staat de ontplooiing van hoofd, hart en handen centraal en hebben attitudevorming en leren leven met, door en voor anderen uitdrukkelijk hun plaats.
 • PGZ ( Preventieve Gezondheidszorg ) - Om gezondheidswinst op bevolkingsniveau te realiseren door mensen langer te laten leven en de levenskwaliteit te verhogen. We streven naar het bevorderen, beschermen en behouden van de gezondheid van de bevolking.
 • Kind en Gezin - Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.
 • OCMW ( Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn ) - Bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van uw gemeente kunt u terecht wanneer u geldzorgen of andere tekorten hebt. De sociale dienst onderzoekt samen met u op welke manier zij u het best kunnen helpen of begeleiden.OCMW's zijn per gemeente ingericht. Ze bieden onder meer volgende financiële dienstverlening: Hebt u geen inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bestaansminimum of leefloon. Is uw inkomen ontoereikend? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijkomende financiële steun.Het OCMW kan in bepaalde gevallen ook voorschotten toekennen op bijvoorbeeld onderhoudsgelden. Verder kan het OCMW hulp bieden om uw budget beter te beheren. Ze bieden ook diensten aan om uw welzijn te verhogen, zoals: thuiszorgdiensten (bv. poetsdienst, bejaardenhulp, alarmoproep voor alleenwonende bejaarden, warme maaltijdendienst) eigen residentiële instellingen (bv. rusthuizen of ziekenhuizen. service-flats, crisisopvangwoning voor mensen die dakloos dreigen te worden).
 • Mutualiteit - Het is een verzekering die instaat voor het gedeeltelijk of volledig terugbetalen van sommige ziektekosten en het betalen van een vervangingsinkomen in geval van langdurige ziekte. De ziekenfondsen worden overkoepeld door landsbonden en geleid door het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte en invaliditeitsverzekeringen).
 • Ziekenfonds - Het is een verzekering die instaat voor het gedeeltelijk of volledig terugbetalen van sommige ziektekosten en het betalen van een vervangingsinkomen in geval van langdurige ziekte. De ziekenfondsen worden overkoepeld door landsbonden en geleid door het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte en invaliditeitsverzekeringen).
 • OLB(Onderwijsloopbaanbegeleiding): leerlingen te begeleiden in de uitbouw van hun onderwijsloopbaan.
 • RE-mind: organisatie die iedereen begeleidt en ondersteunt in zijn groeiproces.